Privatna praksa.

Privatnu praksu može samostalno obavljati fizioterapeut pod sljedećim uvjetima:

  • Da ima univerzitetsku/sveučilišnu diplomu ( minimum diplomirani fizioterapeut, prvostupnik/bačelor fizioterapije), te licencu izdatu od komore fizioterapeuta FBiH.
  • Da je državljanin BiH, sa prebivalištem na području FBiH.
  • Da je radno sposoban za obavljanje privatne prakse.
  • Da pribavi pozitivno mišljenje komore fizioterapeuta FBiH o opravdanosti osnivanja privatne prakse.
  • Drugi uvjeti potrebni za osnivanje privatne prakse općenito.

(Usklađeno sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti F BiH („Sl. Novine F BiH“, br:46/10), Članak/Član 162. – 180.)