Poziv na izbornu Skupštinu Komore fizioterapeuta FBiH 2023.
Mjesto i značaj kadrova sa završenim Fakultetom zdravstvenih studija u sistemu zdravstva F BiH
Sastanak zdravstvenih Komora FBIH
Obavijest o izboru predsjednika Komore fizioterapeuta FBiH
Seminar “Mjesto i značaj kadrova sa završenim Fakultetom zdravstvenih studija u sustavu zdravstva FBIH”
Drugi kongres Udruženja ortopeda i traumatologa u Bosni i Hercegovini.
Poziv na godišnju Skupštinu Komore fizioterapeuta FBIH 2019 godine.
OBAVIJEST O IZBORU SVIH TIJELA KOMORE FIZIOTERAPEUTA FBIH
Poziv na izbornu Skupštinu Komore fizioterapeuta FBiH 2023.
- Zašto moram biti upisan/a u Registar komore fizioterapeuta FBiH?
Sukladno s člankom 221. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH (“Sl. Novine F BiH”, br:46/10) propisano je da se zdravstveni radnici zavisno od stručnog naziva (u našem slučaju fizioterapeuti i fizioterapeutski tehničari) obavezno udružuju u Komoru, odnosno upisuju u Registar. Komora nema članstvo već Registar u koji moraju biti upisani fizioterapeuti i fizioterapeutski tehničari koji pružaju neposrednu skrb bolesnicima i građanima. Komora sukladno svojim općim aktima preuzima zaštitu svih upisanih u Registar kroz osiguravanje obnavljanja i stjecanja novih znanja i vještina, te definisanjem sistema nadležn
- Za što mi služi licenca?
Odobrenje za samostalan rad ili licenca je, kao što i samo ime govori, dokument kojim dokazujete da imate pravo na samostalan rad u svojoj profesiji. Komora izdaje odobrenja za samostalan rad (licence) svim fizioterapeutima (VSS) i fizioterapeutskim tehničarima (SSS i VŠS) koji zadovoljavaju uvjete za upis u Registar, a poslodavci niti ne zapošljavaju fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare koji nemaju odobrenje za samostalan
- Kako Komora štiti moje interese?
Komora predstavlja fizioterapeute u zemlji kao i u inostranstvu, a poglavito pred tijelima državne uprave, Zavodom za zdravstveno osiguranje itd. Osnovni interes fizioterapeuta je njihov status u sistemu zdravstvene zaštit
- Koja je razlika između sindikata, komore i udruženja? Nije li to sve isto?
Komora je sukladno važećim zakonskim propisima Regulacijsko tijelo za fizioterapeute u FBiH, s javnim ovlastima (Registar, Licence, Stručni nadzor), predstavlja i zastupa sve fizioterapeute koje pružaju neposrednu zaštitu. Sindikati i udruženja predstavljaju i zastupaju samo svoje dobrovoljne članove i nisu ovlašteni predstavljati sve fizioterapeute u FBiH. Sve zloupotrebe u tom smislu predstavljaju kršenje važećih zakonsk
- Što ukoliko se ne učlanim u komoru?
Radi očuvanja i zaštite interesa svoje profesije , zadovoljavanja svojih stručnih i ličnih potreba, obezbjeđivanja uslova za organiziran nastup zdravstvenih radnika istih profesionalnih grupa , kao i zaštite zdravlja građana, zdravstveni radnici zavisno od stručnog naziva obavezno se udružuju u komore (Član XX, Zakon o zdravstvenoj zaštiti F BiH (“Sl. Novine F BiH”, br:46/10). Po članu 226. istog zakona, zdravstvena ustanova koja omogući samostalan rad zdravstvenom radniku koji ne ispunjava uslove iz ovog zakona, kaznit će se novčanom kaznod od 5,000 – 10,000 KM. Po članu 230. navedenog zakona, ukoliko zdravstveni inspektor zatekne zdravstvenog radnika da radi bez licence izdate od nadležne komore, kaznit će se

O KOMORI

Komora fizioterapeuta Federacije Bosne i Hercegovine je osnovana dana 28. marta/ožujka 2011. godine sukladno s članom/člankom 221. do 224. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH (“Sl.Novine F BiH”, br:46/10) i članom/člankom 3, 4, 5, 57. i 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH („Službene novine FBiH br. 27/05). Komora ima status pravne osobe i upisana je u registar Općinskog suda u Mostaru, Broj rješenja: Tt-O-178/11 od 28.03.2011. godine i broj rješenja Tt-O-394/14 od 26.05. 2014 godine (izvršene izmjene i dopune), MBS: 58-05-0004-11, JIB: 4227709850007. Šifra djelatnosti: 94.12. Komora je samostalna strukovna organizacija fizioterapeuta sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. Komora usko surađuje sa Federalnim ministarstvom zdravstva. Članstvo u Komori je obveza za sve fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare sa područja F BiH koji imaju položen stručni a sukladnočlanu/članku 147. Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH i članu/članku 8. Statuta Komore. Svrha i ciljevi Komore su: - očuvanje i zaštita interesa profesije fizioterapeuta; - zadovoljenje stručnih i vlastitih potreba fizioterapeuta; - osiguranje uslova/uvjeta za organizirani nastup fizioterapeuta prema državnim organima,zavodima zdravstvenog osiguranja i reosiguranja,udruženjima,zdravstvenim ustanovama,proizvođačima i dobavljačima medicinske oprema; - zaštita zdravlja građana. Sukladno međunarodnoj klasifikaciji zanimanja i klasifikaciji zanimanja u FBiH, fizioterapeuti nose šifru 2264.001, viši fizioterapeutski tehničari 2264.002 a fizioterapeutski tehničari 3255.001.

USTROJ KOMORE

Skupština Komore Izvršni odbor/vijeće Predsjednik i dopredsjednik Komore Nadzorni odbor/vijeće Sud Komore Tužitelj Komore Komisija za medicinsku etiku, deontologiju fizioterapeuta i žalbe pacijenata Komisija za stručna pitanja i trajno usavršavanje, Komisija za staleška pitanja, privatnu praksu, Komisija za licenciranje fizioterapeuta.

Stjepana Radića 35

88000 Mostar

info@komorafizioterapeuta-fbih.com

Ivan Boban, magistar fizioterapije predsjednik

mob: +387/63 476 230

info@komorafizioterapeuta-fbih.com

© Copyright 2024 Komora Fizioterapeuta FBiH